Pomoc materialna

Pomoc materialna 2022/2023

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 Zgodnie z Regulaminem Świadczeń dla Studentów PANS w Przemyślu w roku akademickim 2022/2023:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym w zwiększonej wysokości), specjalnego dla osób niepełnosprawnych, składa się w semestrze zimowym w terminie do 7 października 2022 roku.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim, składa się w terminie do dnia 24 lutego 2023 roku.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora składa się w terminie do 7 października 2022 roku.
 4. Wniosek o zapomogę wraz z dokumentacją przedstawiającą trudną sytuację życiową należy złożyć niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

Student Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu może ubiegać się o przyznanie świadczeń w formie:

 1. stypendium socjalnego;
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 3. stypendium rektora;

Student na mocy odrębnych przepisów może również ubiegać się o świadczenia ze środków przeznaczony na ten cel z budżetu państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

W dniu 18 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2232), która zmodyfikowała i doprecyzowała przepisy dotyczące ustalania okresu przysługiwania świadczeń dla studentów (tj. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogi) w powiązaniu z okresem studiowania.

Znowelizowane przepisy mają zastosowanie do przyznawania świadczeń dla studentów począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia, jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie 14 semestrów.

Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Od powyższych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych studiach (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.

Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Student, który kształci się jednocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać świadczenie danego rodzaju (np. stypendium socjalne), tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Student może otrzymać dane świadczenie (np. stypendium socjalne) na jednym kierunku, a inne świadczenie (np. stypendium rektora) na drugim kierunku, w tym także w innej uczelni.

Student może otrzymywać równocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę, o ile spełnia kryteria przewidziane dla każdego ze świadczeń, z tym że łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium rektora otrzymanych przez studenta nie może przekroczyć kwoty 2.435,80 zł.

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej – zmiana od 1 stycznia 2022 roku

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto)dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje to zaświadczenie na wniosek studenta na podstawie aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji o beneficjentach pomocy społecznej (rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej). Wniosek o wydanie zaświadczenia może być przez studenta złożony elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

W przypadku gdy organ ten nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia z pomocy społecznej, nie może wydać studentowi zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej odmówi studentowi wydania zaświadczenia albo wyda zaświadczenie zawierające informację, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta z pomocy społecznej, zastosowanie znajdzie art. 88 ust. 5 ww. ustawy, zgodnie z którym studentowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli wykaże on, że przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny w sytuacji braku lub bardzo niskich dochodów wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/swiadczenia-dla-studentow-od-semestru-letniego-roku-akademickiego-20212022

Student ubiegający się o świadczenia jest zobowiązany do stosowania wzorów wniosków stanowiących załączniki do Regulaminu świadczeń dla studentów w PANS w Przemyślu.

Obowiązek rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym udokumentowania sytuacji przedstawionej we wniosku o przyznanie świadczeń spoczywa na studencie.

Wniosek o przyznanie świadczeń student jest zobowiązany składać w formie papierowej w Sekretariacie Instytutu, właściwym dla studiowanego kierunku.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia dla studentów tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się dochód rodziny studenta oraz studenta osiągnięty w 2021 roku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Aby uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, student musi spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego, gdyż nie jest to odrębne stypendium. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości musi zawierać uzasadnienie i dokumenty potwierdzające szczególnie trudną sytuację. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może być przyznane studentowi tylko z jednego tytułu.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa w Sekretariacie Instytutu, następujące dokumenty potwierdzające jego sytuację materialną:

 1. wniosek o przyznanie stypendium socjalnego;
 2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny studenta, w tym odpowiednio:
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalone prawo do stypendium socjalnego wraz z informacją o kwotach otrzymanych na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tj. kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci wypłacona przez Urząd Skarbowy;
  • w przypadku studenta cudzoziemca dokument potwierdzający dane wymienione w lit. a z właściwego organu państwa, którego obywatelem jest student,
  • oświadczenia członków rodziny studenta i studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informację o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalone prawo do stypendium socjalnego; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 3 do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. W przypadku złożenia oświadczenia przez studenta lub członka rodziny studenta, w którym stwierdza, że rozliczał się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne należy złożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: roku podatkowym, którego zaświadczenie dotyczy, danych podatnika (imię, nazwisko, PESEL), formie opłacanego podatku,  wysokości przychodu i stawce podatku (w przypadku opłacania podatku w formie ryczałtu), wysokość zapłaconego podatku (w przypadku opłacania podatku w formie karty podatkowej);
  • oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalone prawo do stypendium socjalnego; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 2 do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej,
  • zaświadczenia członków rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki. Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne jest wymagane od członków rodziny studenta, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalone prawo do stypendium socjalnego osiągali dochody wykazane w zaświadczeniu z urzędu skarbowego podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • studenci cudzoziemcy mogą, w odniesieniu do zaświadczenia z lit. e, przedstawić zaświadczenie wydanie przez pracodawcę lub świadczeniodawcę z każdego źródła dochodu.

Inne dokumenty i oświadczenia, w tym w szczególności:

 • zaświadczenia właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalone prawo do stypendium socjalnego;
 • umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta gospodarstwa rolnego, w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • dokument potwierdzający wysokość czynszu dzierżawnego;
 • umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd:
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  • decyzja Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń z Funduszu i ich wysokości miesięcznej,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
 • orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 • odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 • odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta;
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta;
 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia, jeżeli są zaliczani do członków rodziny;
 • odpis skrócony aktu urodzenia rodzeństwa lub dzieci studenta do 18. roku życia;
 • zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta lub studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód;
 • dokumenty potwierdzające stałe źródło dochodów, w tym: okres uzyskiwania dochodu, źródło dochodu, wysokość osiągniętego dochodu w poszczególnych latach podatkowych;
 • decyzja lub zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o wysokości i okresie pobierania świadczenia rodzicielskiego;
 • decyzja lub zaświadczenie z właściwego organu o wysokości i okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • inne poświadczające sytuację materialną studenta składającego wniosek.

 Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych zobowiązany jest dołączyć do wniosku orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie w świetle prawa traktowane na równi z tym orzeczeniem.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przydziela się niezależnie od sytuacji materialnej studenta.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych są przyznawane na semestr, chyba że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do stypendium specjalnego ustala się do czasu ważności orzeczenia.

Zapomoga może być przyznana studentowi PANS w Przemyślu, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga jest formą doraźnej, nadzwyczajnej pomocy pieniężnej udzielonej na pisemny wniosek studenta.

Wniosek o zapomogę wraz z dokumentacją przedstawiającą trudną sytuacje życiową należy złożyć niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

Student może otrzymać zapomogę nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.