Kadra

Dr Violetta Ciećko

Anglista i polonista.  Doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Studia magisterskie z filologii polskiej, praca magisterska z literatury współczesnej, studia magisterskie z filologii angielskiej, praca z językoznawstwa stosowanego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego.  Studia doktoranckie ukończone w Uniwersytecie Rzeszowskim. W latach 2009–2014 doktorantka UR, doktorat w Instytucie Filologii Angielskiej UR (2014) w dziedzinie językoznawstwa ze specjalnością glottodydaktyczną. Ukończone studia podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego. 

Metodyk nauczania języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny OKE w Krakowie. Egzaminator ustnych i pisemnych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Lektor języka angielskiego w uczelnianym Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz lektor języka polskiego jako obcego w Szkole Letniej Kultury i Języka Polskiego PANS w Przemyślu. Kierownik Zakładu Filologii.

Zakres prowadzonych badań naukowych: angielski język biznesu, języki specjalistyczne, neurodydaktyka. Zainteresowania naukowe i publikacje w dziedzinie glottodydaktyki, nauczania języka polskiego jako obcego i języka biznesu. 

Prowadzone kursy:  Praktyczna Nauka Języka Angielskiego, Business English, Business Communication, Język biznesu, Stylistyka języka polskiego dla tłumaczy w biznesie.


Dr Robert Oliwa

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, specjalność filologia angielska, nauczyciel dyplomowany, absolwent studiów podyplomowych z Technologii Informatycznych.

W edukacji od 1993 roku jako nauczyciel, lektor, nauczyciel akademicki i doradca metodyczny.

W przeszłości zawodowo związany z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych w Przemysłu, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji, Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu. Opiekun praktyk zawodowych i uczelnianych. Autor warsztatów z obszaru metodyki nauczania języków obcych.

Autor monografii i artykułów na temat implementacji wirtualnych środowisk nauczania i dydaktyki języków obcych oraz tłumaczeń. Współautor Podkarpackiego Szkolenia Informatyczno-Metodycznego. Współredaktor Podkarpackiego Forum Filologicznego. Sekretarz konferencji krajowych i międzynarodowych. Uczestnik szkoleń, konferencji i wymian krajowych i międzynarodowych. Sekretarz the Journal of Teaching English with Technology.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Dr Edyta Rachfał

Anglistka. Adiunkt w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Ukończyła jednolite stacjonarne studia magisterskie na filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, praca magisterska z dziedziny metodyki nauczania (1996) (promotor:  dr Maria Korosadowicz, Uniwersytet  Jagielloński w Krakowie). Studia doktoranckie zakończone obroną rozprawy doktorskiej z dziedziny językoznawstwa (2014) (promotor: prof. Roswitha Fischer, Uniwersytet w Ratyzbonie).

Wieloletni nauczyciel języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Przemyślu, w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Jarosławiu oraz w Wyższej Szkole Prawa i Administracji (WSPiA) w Przemyślu (z s. w Rzeszowie). Prowadziła liczne kursy z języka angielskiego kończące się egzaminami państwowymi (np. City Guilds) na różnych poziomach zaawansowania i z różnymi grupami wiekowymi. Obecnie jest czynnie zaangażowana w działania promocyjne PANS, m.in. wykłady promocyjne na uczelni i poza nią, festiwale, konkursy, filmy absolwentów  reklamujące szkołę.  Jest promotorem prac licencjackich z zakresu metodyki nauczania (wcześniejsze lata), językoznawstwa oraz historii i kulturoznawstwa Wielkiej Brytanii (obecnie). Od szeregu lat jest opiekunem zawodowych praktyk studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnieuropejskiej w Przemyślu i członkiem jej Rady Programowej na kierunku Filologia Angielska.

Autorka artykułów publikowanych przez m.in. John Benjamins i DeGruyter z zakresu komunikacji kryzysowej, analizy dyskursu, języka wartościującego i socjolingwistyki, szczególnie dotyczących  modelu komunikacji kryzysowej/ Crisis Communication Model (CCM), który oparty na pojęciach postawy (stance) i twarzy (face), jest próbą połączenia dotychczasowego dorobku badawczego z zakresu komunikacji kryzysowej i językoznawstwa (w szczególności badań nad językiem wartościującym i znacznikami postawy).

Kursy prowadzone w PANS dawniej i obecnie na latach I-III, w większości oparte na autorskich programach nauczania: Historia i Kultura Wielkiej Brytanii, Tłumaczenia Specjalistyczne, Tłumaczenia Literackie, Seminarium Dyplomowe, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (Czytanie, Mówienie, Słuchanie, Use of English, Pisanie), World through BBC News (opcja), Reading between the Lines (opcja).


Dr Jacek Rachfał

Anglista. Adiunkt w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Ukończył jednolite stacjonarne studia magisterskie na filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, praca magisterska z dziedziny językoznawstwa generatywnego (1984) (promotor:  prof. dr hab. Ruta Nagucka, Uniwersytet  Jagielloński w Krakowie). Studia doktoranckie zakończone obroną rozprawy doktorskiej z dziedziny językoznawstwa (2014) (promotor: prof. Pius ten Hacken, Uniwersytety w Swansea i Innsbrucku). Ukończył również specjalistyczne kursy dla nauczycieli w Canterbury, Liverpoolu i Dublinie.

Wieloletni nauczyciel języka angielskiego m.in. w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Przemyślu przez 20 lat i w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Jarosławiu. Obecnie jest czynnie zaangażowany w działania promocyjne PANS, zwłaszcza poprzez wykłady promocyjne na uczelni i poza nią, konkursy, oraz filmy  reklamujące szkołę.  Jest promotorem prac licencjackich, głównie z zakresu językoznawstwa. Przez wiele lat był członkiem Rady Programowej w NKJO, a potem przez kilka lat kierownikiem  kierunku Filologia Angielska w PANS. Tutaj również jest Przewodniczącym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej oraz często członkiem komisji konkursowych.

Autor artykułów publikowanych przez m.in. wydawnictwa uniwersytetów w Krakowie, Katowicach i Koszycach, a dotyczących zagadnień z zakresu leksykologii i terminologii. Tłumaczył wydawnictwa książkowe i albumowe, tłumacz przysięgły od 1996 współpracujący z sądami i prokuraturą.

Kursy prowadzone w PANS dawniej i obecnie na latach I-III, w większości oparte na autorskich programach nauczania: Fonetyka i Fonologia, Wstęp do Językoznawstwa, Historia i Odmiany Języka Angielskiego, Gramatyka Opisowa, Język Angielski w Różnych Zastosowaniach, Tłumaczenia Specjalistyczne, przedmioty z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego.


Mgr Monika Adamowicz

Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu; filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, praca magisterska z dziedziny językoznawstwa (1999) (promotor prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie); oraz studiów podyplomowych „E-learning: projektowanie i wdrażanie” prowadzonych w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Certyfikowany e-nauczyciel i członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (SEA); Certified Microsoft Innovative Educator; ukończone liczne certyfikowane szkolenia, m.in. z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu (Microsoft), i rozwijania umiejętności miękkich (Harvard Business Review & ICAN Institute, Rowińska Business Coaching, dr Mateusz Grzesiak).

Wieloletni nauczyciel języka angielskiego w szkole średniej, Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Przemyślu, oraz w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej (dawna nazwa uczelni Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów–Przemyśl). Lektor języka angielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zainteresowania: literatura brytyjska i amerykańska; e-learning; nauka języków wspomagana komputerem (CALL); grywalizacja; zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie nauczania.

Kursy prowadzone w języku angielskim (w trybie stacjonarnym i online na platformie e-learningowej), oparte na autorskich programach nauczania: British & American Literature; Military English; English Through Art; Introduction to the Theory of Literature. Pozostałe kursy prowadzone w języku angielskim: Academic English; Practical English (Reading Comprehension, Speaking, Writing, Practical Grammar).


Mgr Agnieszka Andrzejewska

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych dla Tłumaczy tamże. Aktualnie kończy studia doktoranckie z zakresu przekładoznawstwa w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową (UJ) pod kierunkiem prof. Elżbiety Muskat-Tabakowskiej.

Tłumaczka, autorka przekładów 24 powieści i książek popularnonaukowych; współautorka haseł do Wielkiego Słownika Polsko-Angielskiego PWN-Oxford. Należy do Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu i publikuje w organie TPN, Roczniku Przemyskim. Tłumaczy teksty do katalogów sztuki, wydawnictw historycznych i in. Jest egzaminatorem maturalnym z języka angielskiego. Bierze udział w aktywizacji seniorów (zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku).

Zainteresowania: literatura współczesna, akulturacja, psychologia, języki obce, fotografia, jazda na rowerze


Mgr Paweł Cisło

Asystent w PANS. Nauczał wcześniej w szkole średniej, w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych oraz na kursach językowych. Absolwent Instytutu Filologii Angielskiej UJ, ma również uprawnienia informatyczne (studia podyplomowe na AGH w Krakowie). Prowadzi przedmioty praktycznej nauki języka oraz informatyczne (włączając wykorzystanie technologii informatycznych i internetu w pracy tłumacza i filologa). Zajmuje się też tworzeniem stron www i grafiką komputerową.