Kierunek Bezpieczeństwo i Stosunki Transgraniczne

Kierunek bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne jest atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb społecznych oraz rynku pracy ofertą dydaktyczną dla absolwentów studiów I stopnia w zakresie nauk społecznych. Kierunek został uruchomiony w PANS w Przemyślu, m.in. ponieważ Uczelnia znajduje się na obszarze wsparcia dwóch programów transgranicznych: Programu Współpracy Polska-Ukraina oraz Programu Współpracy Polska-Słowacja, dzięki czemu beneficjenci posiadający siedziby w tym podregionie mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze transgranicznym. 

Studenci w czasie czterech semestrów studiów o profilu praktycznym zgłębiają wiedzę m.in. z zakresu współpracy transgranicznej administracji publicznej, organizacji międzynarodowych w stosunkach transgranicznych, migracji międzynarodowych, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacyjnego, rewolucji komunikacyjnej, kultury i języków sąsiadów. 

Ponadto, studenci uczestniczą w warsztatach z pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy transgranicznych. Umiejętności praktyczne studenci nabywają poprzez wizyty studyjne
w konsulatach RP i państw sąsiednich oraz w instytucjach transnarodowych. 

Absolwent będzie przygotowany do pracy w:

  • instytucjach publicznych i niepublicznych, 
  • instytucjach kultury i mediach,
  • organizacjach międzynarodowych, 
  • organizacjach pozarządowych, 
  • przedsiębiorstwach uczestniczących w stosunkach transgranicznych. 

Kontakt: 

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, Humanistycznych i Ochrony Zdrowia

PANS w Przemyślu,

ul. Książąt Lubomirskich 4,

Przemyśl 37-700

Kolegium Wschodnie,

II piętro, pokój 3.20
tel. 16 73 55 240,

e-mail: stosunki@pansp.pl