O nas

Nazwa kierunku: PIELĘGNIARSTWO

(profil praktyczny)

 • Studia I stopnia – stacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Program  studiów obejmuje 4780 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych. Pula godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2480. Z kolei zajęcia praktyczne realizowane są w ilości  1100 godzin a praktyki zawodowe 1200.

 • Studia I stopnia pomostowe

1) dwa semestry lub 1235 godzin – dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych – Ścieżka A

2) dwa semestry lub 2034 godziny – dla absolwentów dwuipółletnich szkół policealnych albo pomaturalnych –  Ścieżka C.

Przewidywane miejsca odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych :

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa realizowane są w wyznaczonych oddziałach szpitalnych w podmiotach leczniczych, hospicjach, a także innych podmiotach prawnych realizujących praktyczną naukę zawodu, takich jak zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, ośrodki pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej, placówki nauczania i wychowania.

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym – praktycznym i teoretycznym.

Przedmioty ogólnouczelniane:

 1. Wychowanie fizyczne

Przedmioty podstawowe:

 1. Anatomia
 2. Fizjologia
 3. Patologia
 4. Genetyka
 5. Biochemia
 6. Biofizyka
 7. Mikrobiologia i parazytologia
 8. Farmakologia
 9. Radiologia

Nauki społeczne i humanistyczne :

 1. Psychologia
 2. Socjologia
 3. Pedagogika
 4. Prawo medyczne
 5. Zdrowie publiczne
 6. Język angielski

Nauki w zakresie podstawowej opieki pielęgniarskiej :

 1. Podstawy pielęgniarstwa
 2. Etyka zawodu pielęgniarki
 3. Promocja zdrowia
 4. Podstawowa opieka zdrowotna
 5. Dietetyka
 6. Organizacja pracy pielęgniarskiej
 7. Badania fizykalne
 8. Zakażenia szpitalne
 9. System informacji w ochronie zdrowia
 10. Zajęcia do wyboru : Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej lub Język migowy

Zajęcia w zakresie opieki specjalistycznej :

 1. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 2. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 3. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 4. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
 5. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 6. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
 7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 8. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 9. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 10. Opieka paliatywna
 11. Podstawy rehabilitacji
 12. Podstawy ratownictwa medycznego
 13. Badania naukowe w pielęgniarstwie

Inne przedmioty objęte programem studiów :

 1. Seminarium dyplomowe
 2. Egzamin dyplomowy

Sylwetka absolwenta:

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest zgodna z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty I ratownika medycznego (tj. Dz.U. Z 2021 r. poz. 755) – załącznik nr 4, określający Standardy kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo oraz Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i   położnej (Dz.U.2021 poz. 479).

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo uzyskuje dyplom licencjata pielęgniarstwa, który potwierdza, że jest osobą posiadającą  kompetencje  zawodowe, wyznaczonych przez standardy europejskie, zgodnie z przepisów dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.Urz. UE L 255/22 z 30.09.2005, z późn. zm.).

Uzyskana  wiedza, umiejętności i postawy, określone efektami uczenia się, dają mu  możliwość: świadczenia, na wysokim poziomie, opieki zdrowotnej skierowanej do osób w różnym wieku, zarówno zdrowych, chorych, niepełnosprawnych, czy umierających. Absolwent będzie przygotowany do udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom oraz do inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Będzie posiadał niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikowania się i współdziałania w zespole, jak również działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, z zachowaniem zasad etyki zawodowej. Absolwent posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości B1, ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, w ramach kształcenia podyplomowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent posiada wiedzę o :

W zakresie wiedzy absolwent będzie znał i rozumiał:

1) rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;

2) etiologię, patomechanizm, objawy kliniczne, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych;

3) uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego;

4) system opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;

5) zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób;

6) modele opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą;

7) etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki.

W zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił:

1) udzielać świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób;

2) udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;

3) rozpoznawać problemy zdrowotne i określać priorytety w opiece pielęgniarskiej;

4) samodzielnie organizować, planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej;

5) samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach);

6) decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;

7) współpracować z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych;

8) przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej;

9) wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;

10) dokonywać analizy jakości opieki pielęgniarskiej;

11) organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach opieki zdrowotnej.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent będzie gotów do:

1) kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;

2) przestrzegania praw pacjenta;

3) samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;

4) ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;

5) zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

6) przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;

7) dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

Posiada kompetencje do pracy w :

Absolwent jest przygotowany  do pracy  z pacjentem, jego rodziną w warunkach zamieszkania oraz w placówkach ochrony zdrowia i opieki społecznej, a szczególnie w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej tj. szpitalach, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych, podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, pracy chronionej, w ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej, medycyny pracy, w domach opieki społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku, w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach, czy też medycynie przemysłowej.

Absolwent może podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz Służby Więziennej, udzielających świadczeń związanych z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną.

Absolwent  może  prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno – pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej, włącznie ze świadczeniem usług w domu chorego.