Rekrutacja

Zasady rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo w roku akademickim 2022/2023

Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia prowadzi nabór na 3 letnie, bezpłatne studia licencjackie w trybie stacjonarnym (dziennym). Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PANS, tel. (16) 7355243; (16) 7355242.

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe:

Etap I – elektroniczna rejestracja kandydata na stronie: https://e-rekrutacja.pansp.pl/

Uczelniany Punkt Obsługi Kandydatów na studia mieści się na parterze w Bibliotece Uczelnianej (ul. Żołnierzy I Armii WP 1 D, 37-700 Przemyśl). UPOK w godzinach pracy od 8.00-14.00 udziela niezbędnych informacji na temat rekrutacji, a także służy pomocą
w rejestracji oraz wydrukowaniu dokumentów.

Etap II – złożenie w Sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia kompletu dokumentów tj.:

 • ankiety osobowej i podania wygenerowanego w systemie internetowej rekrutacji,
 • świadectwa dojrzałości w oryginale, w celu poświadczenia przez uczelnię jego kopii,
 • 1 fotografii,
 • potwierdzenia wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (wpłaty można dokonać w kasie PANS, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 lub na numer konta: 76 1050 1562 1000 0090 3055 9794),
 • do wglądu dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w celu potwierdzenia danych zawartych w ankiecie osobowej.

Kandydaci z niepełnosprawnościami mogą złożyć podanie do Rektora o dostosowanie postępowania kwalifikacyjnego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, w celu stworzenia przez uczelnię odpowiednich warunków.

Ponadto:

 • laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych – oryginały zaświadczeń olimpiady przedmiotowej bądź konkursu lub ich poświadczone kopie,
 • absolwenci szkół średnich, którzy legitymują się dyplomem „matury międzynarodowej” – tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty można składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PANS (Kolegium Wschodnie, II piętro, pokój 3.20) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Rekrutacja w roku akademickim 2022/2023 (w tym rekrutacja elektroniczna) na studia I stopnia rozpoczyna się 23 maja 2022 r., natomiast termin składania dokumentów upływa 29 lipca 2022 r.  W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć z dniem 1 sierpnia 2022 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 23 września 2022 r.

 

Informacja dla cudzoziemców

Cudzoziemcy, którzy chcą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich są rekrutowani na studia tak jak obywatele polscy. Kandydat jest dopuszczony do rekrutacji jeśli przedłoży następujące dokumenty:

 • podanie na obowiązującym w uczelni formularzu (podanie na studia wypełnia się w drodze rekrutacji elektronicznej poprzez zalogowanie się w systemie rekrutacyjnym, gdzie kandydat uzupełnia wszystkie niezbędne w procesie rekrutacji dane, a następnie drukuje generowane na ich podstawie podanie wraz z ankietą osobową),
 • świadectwo lub inny dokument uprawniający do podjęcia nauki w szkole wyższej (świadectwa uzyskane za granicą powinny być opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku albo poddane legalizacji),
 • certyfikat znajomość języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że  przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
 • polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo  dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia,
 • 1 fotografię (format 37×52 mm),
 • poświadczoną przez PANS kserokopię dokumentu uprawniającego do studiowania bez wnoszenia opłat za usługi edukacyjne (karta stałego pobytu, Karta Polaka),
 • dowód  wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia (SWIFT ING Śląski INGBPLPW, nr konta 76 1050 1562 1000 0090 3055 9794)

Wymagane jest tłumaczenie dokumentów w językach obcych przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP właściwego dla państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, akredytowane w RP przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w RP w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.  

 

Postępowanie kwalifikacyjne dla obywateli polskich:

Kandydaci z “nową maturą”

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
% uzyskanych punktów * 1 = liczba punktów rankingowych % uzyskanych punktów * 1,5 = liczba punktów rankingowych

W przypadku, gdy kandydat zdawał przedmiot na poziomie podstawowym i rozszerzonym bierze się pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

 

Kandydaci ze “starą maturą” 

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym. Oceny są przeliczane na punkty w następujący sposób.:

Ocena z przedmiotu Liczba punktów
2.0 20
3.0 40
4.0 60
5.0 80
6.0 100

Minimalna liczba punktów decydująca o przyjęciu na studia stacjonarne to 20 punkty.