Rekrutacja

Zasady rekrutacji na kierunek Filologia angielska w roku akademickim 2023/2024

Instytut Nauk Społecznych i Humanistycznych prowadzi nabór na 3 letnie, bezpłatne studia licencjackie w trybie stacjonarnym (dziennym). Szczegółowych informacji udziela Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, Humanistyczny i Ochrony Zdrowia PANS.

Rekrutacja w roku akademickim 2023/2024 (w tym rekrutacja elektroniczna) na studia I stopnia oraz studia II stopnia rozpoczyna się 22 maja 2023 r., natomiast termin składania dokumentów upływa 31 lipca 2023 r.  W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć z dniem 1 sierpnia 2023 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 22 września 2022 r.

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe:

Etap I – elektroniczna rejestracja kandydata na stronie: https://e-rekrutacja.pansp.pl/

PUNKT REKRUTACYJNY:

ul. Książąt Lubomirskich 6 (Pałac), I piętro s. 37 (po lewej stronie)

KONTAKT:

tel. 16 7355 400, e-mail: e-rekrutacja@pansp.pl

Etap II – złożenie w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, Humanistycznych i Ochrony Zdrowia kompletu dokumentów tj.:

 • ankiety osobowej i podania wygenerowanego w systemie internetowej rekrutacji,
 • świadectwa dojrzałości w oryginale, w celu poświadczenia przez uczelnię jego kopii,
 • 1 fotografii,
 • potwierdzenia wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (wpłaty można dokonać w kasie PANS, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 lub na numer konta: 76 1050 1562 1000 0090 3055 9794),
 • do wglądu dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w celu potwierdzenia danych zawartych w ankiecie osobowej.

Kandydaci z niepełnosprawnościami mogą złożyć podanie do Rektora o dostosowanie postępowania kwalifikacyjnego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, w celu stworzenia przez uczelnię odpowiednich warunków.

Ponadto:

 • laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych – oryginały zaświadczeń olimpiady przedmiotowej bądź konkursu lub ich poświadczone kopie,
 • absolwenci szkół średnich, którzy legitymują się dyplomem „matury międzynarodowej” – tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty można składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, Humanistycznych i Ochrony Zdrowia PANS (Kolegium Wschodnie, II piętro, s. 3.20) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Każdy z kandydatów otrzyma pisemne zawiadomienie o decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Informacja dla cudzoziemców

Informacje na temat rekrutacji cudzoziemców w języku ukraińskim dostępne na stronie.

Cudzoziemcy, którzy chcą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich są rekrutowani na studia tak jak obywatele polscy. Kandydat jest dopuszczony do rekrutacji jeśli przedłoży następujące dokumenty:

 • podanie na obowiązującym w uczelni formularzu (podanie na studia wypełnia się w drodze rekrutacji elektronicznej poprzez zalogowanie się w systemie rekrutacyjnym, gdzie kandydat uzupełnia wszystkie niezbędne w procesie rekrutacji dane, a następnie drukuje generowane na ich podstawie podanie wraz z ankietą osobową),
 • świadectwo maturalne lub inny dokument uprawniający do podjęcia nauki w szkole wyższej (świadectwa uzyskane za granicą powinny być opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku albo poddane legalizacji),
 • certyfikat znajomość języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że  przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
 • polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • poświadczoną przez PANS kserokopię dokumentu uprawniającego do studiowania bez wnoszenia opłat za usługi edukacyjne (karta stałego pobytu, Karta Polaka),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia (SWIFT ING Śląski INGBPLPW, nr konta 76 1050 1562 1000 0090 3055 9794).

Wymagane jest tłumaczenie dokumentów w językach obcych przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP właściwego dla państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, akredytowane w RP przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w RP w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.  

Postępowanie kwalifikacyjne dla obywateli polskich

Kandydaci z “nową maturą”

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

Poziom rozszerzonyPoziom podstawowy
% uzyskanych punktów * 1 = liczba punktów rankingowych% uzyskanych punktów * 1,5 = liczba punktów rankingowych

W przypadku, gdy kandydat zdawał przedmiot na poziomie podstawowym i rozszerzonym bierze się pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

Kandydaci ze “starą maturą” 

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym. Oceny są przeliczane na punkty w następujący sposób.:

Ocena z przedmiotuLiczba punktów
2.020
3.040
4.060
5.080
6.0100

Minimalna liczba punktów decydująca o przyjęciu na studia stacjonarne to 20 punkty.