Rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne w roku akademickim 2023/2024

UWAGA: w związku z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 czerwca nr DSW-WKS.8014.112.2022.2.AZ w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów ze „stosunki transgraniczne” na „bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne”, informujemy że obecna rekrutacja prowadzona jest na kierunek: Bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne (w systemie rekrutacyjnym widoczna jest poprzednia nazwa).

Instytut Nauk Społecznych i Humanistycznych prowadzi nabór na 2 letnie, bezpłatne studia magisterskie w trybie stacjonarnym (dziennym). Szczegółowych informacji udziela Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, Humanistycznych i Ochrony Zdrowia PANS w Przemyślu.

Rekrutacja w roku akademickim 2023/2024 (w tym rekrutacja elektroniczna) rozpoczyna się 22 maja 2023 r., natomiast termin składania dokumentów upływa 31 lipca 2023 r.  W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć z dniem 1 sierpnia 2023 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 22 września 2023 r.

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe:

Etap I – elektroniczna rejestracja kandydata na stronie: https://e-rekrutacja.pansp.pl/

PUNKT REKRUTACYJNY:

ul. Książąt Lubomirskich 6 (Pałac), I piętro s. 37 (po lewej stronie)

KONTAKT:

tel. 16 7355 400, e-mail: e-rekrutacja@pansp.pl

Etap II – złożenie w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, Humanistycznych i Ochrony Zdrowia kompletu dokumentów. 

Wymagane dokumenty

Dokumenty można składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PANS (Kolegium Wschodnie, II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Wymagane jest tłumaczenie dokumentów w językach obcych przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP właściwego dla państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, akredytowane w RP przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w RP w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.  

Kryteria przyjęć – studia II stopnia

W postępowaniu pod uwagę brane są:

  • średnia ze studiów (50%),
  • ocena na dyplomie (50%).

Przyjęcie na kierunek następuje według kolejności zajmowanej na liście rankingowej, utworzonej na podstawie punktów uzyskanych przez kandydata w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Minimalna liczba punktów decydująca o przyjęciu na studia to 3 punkty.