Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja

Specjalność pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej
i resocjalizacyjnej, która pozwala zrozumieć problemy społeczne i wynikające z nich patologie,
a co za tym idzie skutecznie im zapobiegać.

Zagadnienia z zakresu profilaktyki są realizowane w oparciu o projekty opracowywane przez studentów podczas zajęć.

Studenci decydują do kogo skierują swoje autorskie działania i mają wpływ na ich przebieg.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką przestępczości, problemów socjalnych, psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych oraz współczesnych koncepcji i metod wychowania profilaktyczno-resocjalizacyjnego.

METODY PRACY I PARTNERZY: 

Dzięki współpracy z placówkami stosującymi różnorodne formy terapii  i resocjalizacji, studenci mogą osobiście doświadczyć jak będzie wyglądała ich wymarzona praca.

Współpracujemy ze świetlicami terapeutycznymi, ośrodkami resocjalizacyjnymi i Zakładami Karnymi.

Studenci zdobywają wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne , przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

ABSOLWENT: 

Absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną, resocjalizacją czy kontrolą przestępczości.

Zdobyte wykształcenie pozwoli na podjęcie pracy m.in.
w straży miejskiej, policji czy w instytucjach resocjalizacyjnych (zakłady karne, zakłady poprawcze
i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne).