Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku Stosunki transgraniczne  (od roku akad. 2022/2023 Bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne) o profilu praktycznym dysponują wiedzą w zakresie nauk społecznych. Są przygotowani do pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych, organizacjach międzynarodowych i pozarządowych oraz przedsiębiorstwach uczestniczących w stosunkach transgranicznych. Przygotowanie to obejmuje zwłaszcza znajomość regulacji prawnych, uwarunkowań historycznych, społecznych, kulturowych i politycznych oraz czynników wpływających na kształtowanie współpracy transgranicznej. Absolwenci posiadają również wiedzę oraz umiejętności w zakresie pozyskiwania i realizowania projektów finansowanych ze środków publicznych.

Powiązanie kształcenia ogólnego i praktycznego pozwala absolwentom kierunku na kontynuowanie edukacji na studiach trzeciego stopnia w kraju i za granicą. Ukończenie studiów na kierunku Stosunki transgraniczne ułatwia również poszerzanie horyzontów myślowych, wyrabianie nawyku ciągłego zdobywania wiedzy z wielu dyscyplin, utrwalanie umiejętności praktycznych i doskonalenie kompetencji społecznych umożliwiających realizację obowiązków pracowniczych i aktywność w społeczeństwie obywatelskim.