Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku „Stosunki międzynarodowe” w toku trwających sześć semestrów studiów o profilu praktycznym nabył wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych i prawnych, umożliwiające mu zrozumienie mechanizmów funkcjonowania życia społeczno-politycznego oraz gospodarczego w skali krajowej i międzynarodowej. Interdyscyplinarność kierunku „Stosunki międzynarodowe” umożliwia jego absolwentom podjęcie zatrudnienia w różnych obszarach sektora publicznego i prywatnego, a także ułatwia im dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się wymogów rynku pracy. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „Stosunki międzynarodowe” zna język obcy na poziomie B2, umie obsługiwać podstawowe programy komputerowe niezbędne w pracy biurowej oraz nabył kompetencje miękkie, w tym interkulturowe, które predestynują go do osiągnięcia sukcesu zawodowego i aktywnego zaangażowania w życie społeczno-polityczne. Osoba ta posiada również podstawowe doświadczenie zawodowe nabyte podczas obowiązkowych, 6-miesięcznych praktyk zawodowych. Absolwent kierunku „Stosunki międzynarodowe” może podjąć studia drugiego stopnia lub rozpocząć pracę zawodową w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach międzynarodowych, partiach politycznych, organizacjach pozarządowych, mediach oraz przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych.

Wybór specjalności „Nowoczesny biznes w Europie” umożliwił absolwentowi zapoznanie się z różnorodnymi aspektami międzynarodowych stosunków gospodarczych i praktyki biznesu w Europie. Student, który wybrał tę specjalność nabył wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji, prowadzenia i obsługi biznesu, w tym elementów prawa pracy oraz podstaw nowoczesnego marketingu i sprzedaży. Absolwent potrafi ocenić, analizować i interpretować procesy gospodarcze, uwarunkowania rynkowe (w tym finansowe) i społeczne (rynek pracy, kultura, demografia) związane z prowadzeniem i obsługą biznesu w wybranych państwach Europy. Specjalność przygotowała go do samodzielnego prowadzenia biznesu, współpracy w organizacji i prowadzeniu biznesu lub pracy w podmiotach gospodarczych ze sfery produkcji, handlu lub usług w biznesie transgranicznym i międzynarodowym. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent specjalności „Nowoczesny biznes w Europie” nabywa kwalifikacje do pracy w instytucjach otoczenia biznesu, ze sfery administracji publicznej, pozarządowych organizacjach wspierających biznes (fundacje, stowarzyszenia, fundusze pożyczkowe, agencje wspierania przedsiębiorczości) oraz instytucjach komercyjnych świadczących usługi w zakresie wsparcia biznesu międzynarodowego (ze sfery doradztwa, informacji, finansów, logistyki).

Z kolei specjalność „Analityka stosunków politycznych i społeczno-gospodarczych” umożliwiła absolwentowi zapoznanie się m.in. z savoir-vivrem i etykietą w działalności publicznej oraz technikami perswazji i komunikacji. Student, który wybrał tę specjalność nabył również wiedzę i umiejętności związane z przygotowywaniem raportów. Absolwent potrafi ocenić, analizować i interpretować zagrożenia społeczno-kulturowe (rynek pracy, kultura, demografia), uwarunkowania rynkowe (w tym finansowe) oraz wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa XXI wieku. Specjalność przygotowała go także do współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent specjalności „Analityka stosunków politycznych i społeczno-gospodarczych” nabywa kwalifikacje do pracy w organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, think tankach, sektorze ubezpieczeń i bankowości, instytucjach wspierających przedsiębiorczość.