Konferencja 2018

nstytut Socjologii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej pt.:

 

ZAGROŻENIA ŁADU SPOŁECZNEGO
ORAZ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

II EDYCJA

 

Pragniemy, aby nasze kolejne spotkanie było ważnym głosem w debacie na temat współczesnych zagrożeń ładu społecznego oraz bezpieczeństwa narodowego, ale także bezpieczeństwa indywidualnego. Dlatego do udziału w interdyscyplinarnej konferencji zapraszamy teoretyków, badaczy i praktyków, którzy interesują się ww. problematyką.

Celem konferencji jest wymiana myśli i doświadczeń w obszarze kształtowania ładu społecznego i bezpieczeństwa narodowego. To także istotny głos w dyskursie naukowym z zakresu prognostyki i analityki, w szczególności nowych zagrożeń i zjawisk społecznych, politycznych i technologicznych oraz ich reperkusji na bezpieczeństwo narodowe i pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Pragniemy także, aby nasze spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń na temat budowania strategii bezpieczeństwa regionalnego i sposobów przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom.

Miło nam także poinformować, że poprzednia edycja konferencji (2017 r.) cieszyła się dużym zainteresowaniem, ze strony naukowców, służb mundurowych i innych grup dyspozycyjnych, jak i przedstawicieli administracji samorządowej.

Proponowana tematyka konferencji i artykułów naukowych:

 •   Sytuacja polityczno-militarna na świecie.
 •   Rola NATO i UE w zabezpieczeniu granic państw Europy Środkowo-Wschodnich.
 •   Wzmacnianie potencjału narodowych sił rezerwy RP.
 •   Rola Obrony Terytorialnej w budowie systemu bezpieczeństwa państwa.
 •   Konflikty społeczne jako potencjalne źródło zagrożeń dla bezpieczeństwa człowieka.
 •   Przestępczość zorganizowana – problemy i kwestie społeczne.
 •   Ochrona granic w systemie bezpieczeństwa narodowego – wybrane aspekty.
 •   Terroryzm w XXI wieku – wybrane aspekty.
 •   Cyberprzestępczość i cyberterroryzm – nowe wyzwania XXI wieku.
 •   Problematyka uchodźców i imigracji do Europy.
 •   Fundamentalizm islamski jako wyzwanie dla kultury Europejskiej.
 •   Krajowa, Regionalna i Miejsko-Gminna Mapa Zagrożeń – społeczny i prawny aspekt bezpieczeństwa.
 •   Funkcjonowanie grup dyspozycyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa.
 •   Zarządzanie kryzysowe a poczucie bezpieczeństwa obywateli – wybrane aspekty.
 •   Edukacja dla bezpieczeństwa.
 •   Bezpieczeństwo jednostki w przestrzeni publicznej.
 •   Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa.
 •   Dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i szkole.
 •   Pierwsza pomoc i systemy ratownictwa przedmedycznego w społeczeństwie obywatelskim.
 •   Systemy edukacyjne i programy profilaktyczne wspierające edukację dzieci
  i młodzieży w zakresie nauk o bezpieczeństwie.
 •   Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych.
 •   Bezpieczeństwo w środowisku pracy.
 •   Bezpieczeństwo imprez masowych.
 •   Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne.
 •   Bezpieczeństwo religijne.
 •   Bezpieczeństwo kulturowe.
 •   Bezpieczeństwo ideologiczne.
 •   Bezpieczeństwo ekologiczne.
 •   Bezpieczeństwo energetyczne.
 •   Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi.
 •   Rola mass mediów w kreowaniu rzeczywistości społecznej.
 •   Programy prewencyjne w budowaniu społeczności lokalnych.
 •   Zagraniczne doświadczenia w walce z przestępczością.
 •   Przestępstwa z nienawiści.
 •   Bezpieczeństwo imprez masowych.
 •   Inne zagadnienia związane z bezpieczeństwem.

 

Teksty artykułów naukowych przyjmowane są w językach:

 •   polskim;
 •   angielskim;
 •   rosyjskim;
 •   ukraińskim.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 •   naukowców;
 •   doktorantów;
 •   przedstawicieli służb mundurowych;
 •   przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej;
 •   przedstawicieli organizacji proobronych;
 •   inne osoby/instytucje zainteresowane tematyką konferencji.

 

Komitet organizacyjny:

 •   dr Andrzej Kawecki – przewodniczący
 •   ks. dr Wojciech Pac
 •   mgr Ireneusz Wojaczek

 

WAŻNE TERMINY

Zgłoszenia udziału w konferencji:

 •   do 28.02.2018 r.

Akceptacja tematu artykułu naukowego – wystąpienia na konferencji:

 •   do 10.03.2018 r.

Przesłanie tekstu artykułu naukowego i informacji o autorze:

 •   do 31.03.2018 r.

Wniesienie opłaty przez uczestników konferencji:

 •   do 31.03.2018 r.

Opublikowanie programu konferencji:

 •   do 05.05.2018 r.

Konferencja:

 •   w dniu 17.05.2018 r. (Aula PANS w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 4);
 •   organizatorzy nie zapewniają noclegów;
 •   zaplanowano sesję plenarną oraz sesje tematyczne;
 •   uczestnicy konferencji zapewnia się serwis kawowy i obiad;
 •   wszyscy autorzy artykułów naukowych otrzymują bezpłatny egzemplarz monografii.

 

Wszelkie wpłaty związane z udziałem w konferencji należy dokonywać na rachunek bankowy:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych

w Przemyślu

76 1050 1562 1000 0090 3055 9794

Z dopiskiem:

Konferencja – Bezpieczeństwo 2018 oraz imię i nazwisko uczestnika.

 

Koszty udziału w konferencji

Autorzy artykułów naukowych:

 •   300 zł (pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni oraz inne osoby);
 •   150 zł (doktoranci);

 

Adres kontaktowy:

e-mail: konferencja.pwsw@gmail.com

telefon: 16 735 52 13 (w godzinach od 7.30 – 15.30)

Sekretariat Instytutu Socjologii

 

 

Adres korespondencyjny:

Instytut Socjologii

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych

ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl

z dopiskiem:

Konferencja – Bezpieczeństwo 2018

 

 

STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI : http://www.pansp.pl/konferencja2018

 

 

 

PUBLIKACJA NAUKOWA

Organizatorzy konferencji opublikują artykuły naukowe, które zostały pozytywnie zrecenzowane w monografii, która ukaże się w dniu konferencji.