Aktualności

9 lutego 2018

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Polska i Ukraina w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego


W dniu 8 marca 2007 r. w siedzibie Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona problemowi politycznej obecności Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy w środowisku międzynarodowym. Jej treść – Polska i Ukraina w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego – oddawała potrzebę podjęcia naukowego dyskursu, na temat statusu Polski i Ukrainy w europejskiej płaszczyźnie bezpieczeństwa. W Konferencji, obok pracowników Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej PANS w Przemyślu, wzięli udział zaproszeni goście z innych ośrodków akademickich, naukowo – badawczych, analitycznych i opiniotwórczych z kraju i z Ukrainy. Tegoroczne spotkanie przyjęło charakter kontynuacji wcześniejszych konferencji, odbywających się w siedzibie IPiPR PANS i poświęconych problematyce stosunków polsko – ukraińskich. Jednodniowe obrady podzielono na trzy sesje tj.: I – Polsko – ukraińskie partnerstwo wobec wyzwań europejskich; II – Strategiczne sąsiedztwo Polski i Ukrainy; III – Stosunki polsko – ukraińskie – studencki punkt widzenia. Inauguracyjny panel otwierający Konferencję, stanowił okazję do zaprezentowania i omówienia specyfiki kulturowej i bieżącej sytuacji polityczno – społecznej państwa ukraińskiego, w perspektywie przyszłych aspiracji integracyjnych Republiki Ukrainy. Wystąpienia obejmowały szerokie spektrum tematyczne i dotyczyły w szczególności: uwypuklenia ekonomicznych aspektów w stosunkach Ukrainy z UE; omówienia głównych założeń i instrumentów realizacji „wschodniego wymiaru” UE; przybliżenia zasad uczestnictwa Ukrainy w europejskim obszarze uniwersyteckim; analizy procesu integracji Ukrainy w ramach NATO; wpływu wydarzeń „Pomarańczowej Rewolucji” na realizację polityki europejskiej Ukrainy. Podczas drugiej sesji panelu zaprezentowano wielostronną perspektywę poznawczą i ocenną stosunków polsko – ukraińskich, jak również dokonano wszechstronnej analizy ich skutków w stosunkach z sąsiednią Federacją Rosyjską. Wystąpienia zaproszonych gości dotyczyły w szczególności omówienia stosunków bilateralnych polsko – ukraińskich w płaszczyznach: politycznej, gospodarczej, społeczno – kulturalnej, naukowo – badawczej i bezpieczeństwa. W zaprezentowanych konkluzjach dominowało poczucie wyjątkowości i nadrzędności strategicznego partnerstwa polsko – ukraińskiego, a także przekonanie o potrzebie politycznej rewitalizacji stosunków z Federacją Rosyjską. Ostatni punkt Konferencji zdominowały wystąpienia przedstawicieli środowisk studenckich polskich i ukraińskich, w przedmiocie historycznych uwarunkowań i doświadczeń pomiędzy Polakami i Ukraińcami, sposobu postrzegania obu narodów i państw w ich skomplikowanej historiografii, doniosłości pojednania polsko – ukraińskiego po 1989 roku. Studenckie impresje posiadały charakter nowatorski, i zawierały bezpośrednie spostrzeżenia przedstawicieli ośrodków studenckich z Kijowa, Warszawy i Przemyśla. Studenci polscy i ukraińscy dostrzegając wyjątkowość politycznych relacji polsko – ukraińskich, wytyczali równoległy horyzont młodzieżowych odniesień, zarówno w aspekcie instytucjonalnym (międzyuczelnianym) jak i interpersonalnym. Pokłosiem Konferencji stała się wydana monografia pokonferencyjna, na którą złożyły się wybrane prezentacje panelowe. Monografia pozostaje w całości dostępna w języku polskim (również z tłumaczeniami wystąpień w języku angielskim).

Autor: Tomasz Olejarz  |  Data publikacji: 23.04.2008, 13:20  |  Aktualizacja: 27.06.2008, 11:56