Aktualności

10 lutego 2018

„Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu przemyskiego” – I edycja debaty społecznej w Instytucie Politologii i Polityki Regionalnej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu


W dniu 25 września 2013 roku o godz. 10.00 w siedzibie Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych (przy współpracy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu), odbyła się I edycja debaty społecznej nt.:

Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu przemyskiego

 

Przedmiotem wspólnej refleksji środowiska akademickiego, samorządowego oraz przedstawicieli instytucji bezpieczeństwa publicznego stał się stan bezpieczeństwa na terenie powiatu przemyskiego, typologia zagrożeń bezpieczeństwa w mieście Przemyślu i jego okolicach, wypracowanie konkretnych instrumentów przeciwdziałania deficytowi poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Prelegenci dokonali typologizacji konkretnych naruszeń litery prawa i porządku publicznego (od wykroczeń komunikacyjno-drogowych po egzemplifikację wybranych przestępstw karnych) dokonywanych w skali regionu, powiatu, gminy i sołectwa. Ponadto, wskazano na konkretne przykłady instytucjonalnej praktyki służącej przeciwdziałaniu deficytowi bezpieczeństwa i podejmowanej w ramach modelu tzw. „bezpieczeństwa kooperatywnego”. Merytorycznej debacie towarzyszyła sonda przeprowadzona przez przedstawicieli KMP w Przemyślu, za pośrednictwem ankiety dotyczącej procesu monitorowania przestrzegania prawa i przeciwdziałania jego naruszeniom. Debata inicjuje współpracę IPiPR z tzw. interesariuszami zewnętrznymi, tj. instytucjami państwa zajmującymi się ochroną bezpieczeństwa publicznego.

Przebieg debaty:

 • godz. 10.00 – rozpoczęcie debaty, wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu insp. dr. Krzysztofa Pobuty; informacja na temat Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu – omówienie zagrożeń występujących na terenie powiatu przemyskiego
 • godz. 10.10 – wystąpienie Starosty Przemyskiego – Jana Pączka;
 • godz. 10.15 – wystąpienie Komendanta Wojewódzkiego Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie – Magdaleny Andzejak-Klecha;
 • godz. 10.25 – wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego – Marię Jakubowską;
 • godz. 10.30 – wystąpienie Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach – Piotra Hryniszyna;
 • godz. 10.40 – wystąpienie Wicedyrektora Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu – Tomasza Olejarza;
 • godz. 10.50 – wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie – Jolanty Jabłońskiej;
 • godz. 10.55 – dyskusja, omówienie zgłaszanych problemów występujących na terenie powiatu przemyskiego, związanych z bezpieczeństwem mieszkańców;
 • godz. 11.45 – sporządzenie wniosków końcowych;
 • godz. 11.50 – prośba o wypełnienie ankiety dotyczącej debaty organizowanej przez Policję,
 • godz. 12.00 – podsumowanie i zakończenie debaty.

Autor: Agnieszka Bielec, Tomasz Olejarz  |  Data publikacji: 27.09.2013, 17:34  |  Aktualizacja: 10.10.2013, 17:51