Aktualności

10 lutego 2018

Projekt pod egidą Ministerstwa Spraw Zagranicznych


 W dniach od 7 do 27 lipca 2013 Instytut Politologii i Polityki Regionalnej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu współuczestniczył w realizacji polsko-amerykańskiej „Szkoły Letniej” realizowanej w ramach projektu „Polska Wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku”. Projekt, opracowany przez IPiPR PANS we współpracy z Daemen College w Buffalo (USA) oraz Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu, uzyskał dofinansowanie Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013″. Ogólnym celem projektu stało się kreowanie pozytywnego wizerunku historii narodów polskiego i żydowskiego oraz promowanie wielostronnej współpracy polskich uczelni wyższych i amerykańskich środowisk akademickich. Grupą docelową projektu stała się amerykańska młodzież studencka oraz studenci PANS w Przemyślu. Współdziałanie studentów amerykańskich i polskich obejmowało następujące inicjatywy: wspólna refleksja nad dziedzictwem i złożonością stosunków polsko-żydowskich na przestrzeni dziejów; analiza historii i literatury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów multikulturowości i multietniczności; wspólna egzemplifikacja współistnienia kultur polskiej i żydowskiej na przykładzie historii czterech miast – Warszawy, Krakowa, Lublina i Przemyśla; współdziałanie studentów amerykańskich i polskich przy oznaczaniu stanowisk w obrębie zabytkowej XIX wiecznej nekropolii żydowskiej w Przemyślu (praktyki rewitalizacyjne), promowanie i utrwalanie w świadomości społecznej pryncypiów ochrony praw człowieka i obywatela, jak również postaw tolerancji i zrozumienia poprzez analizę historii koegzystencji mniejszości żydowskiej w mieście Przemyślu. Instrumentarium wykorzystywanym w procesie realizacji projektu stały się: wykłady, panele dyskusyjne, wycieczki tematyczne oraz nieformalne spotkania. Dofinansowanie projektu ze środków MSZ skutkowało możliwością realizacji rozbudowanej i różnorodnej problematyki wykładów, tj. z zakresu historiografii polsko-żydowskiej, dialogu kulturowego polsko-żydowskiego, percepcji historii współczesnej Żydów polskich analizowanej w programach nauczania na poziomach uniwersyteckim i szkół ponadgimnazjalnych oraz objazdami naukowymi młodzieży amerykańskiej i polskiej do Lwowa i Leżajska (miejsca refleksji religijnej społeczności żydowskiej). Efektem końcowym „Szkoły Letniej” pt. „Polska Wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku” stanie się monografia opisująca proces realizacji inicjatywy zarówno w wymiarze naukowo-badawczym jak i ochrony miejsc dziedzictwa i pamięci związanych z historią Żydów przemyskich (w trakcie trwania „Szkoły Letniej” studenci z USA i Polski wzięli czynny udział w projekcie oznaczania i szczegółowego fotografowania miejsc pochówku na XIX wiecznym, przemyskim cmentarzu żydowskim w celu ułatwienia identyfikacji zabytkowych miejsc spoczynku. Po zakończeniu prac rewitalizacyjnych projekt zostanie publicznie udostępniony i zaprezentowany w wersji cyfrowej). Promocja monografii podsumowywującej realizację projektu „Polska Wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku” przewidziana jest w środowiskach akademickich polskich i w Stanach Zjednoczonych.

Autor: Agnieszka Bielec, Tomasz Olejarz  |  Data publikacji: 13.09.2013, 17:08  |  Aktualizacja: 10.10.2013, 08:34