Informacja o kierunku Historia

PANS w Przemyślu w roku akademickim 2022/2023

prowadzi nabór na  3-letnie studia wyższe na kierunek HISTORIA

oferując moduły (specjalności) do wyboru: 

* Turystyka międzynarodowa

* Militarna turystyka kulturowa

Studia licencjackie na kierunku historia prowadzone są w w trybie stacjonarnym. Studia trwają 3 lata (sześć semestrów) i kończą się egzaminem licencjackim (obroną pracy licencjackiej). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata oraz możliwość kontynuowania nauki bądź podjęcia pracy zgodnie ze zdobytymi podczas studiów kwalifikacjami.

Uzupełnieniem toku kształcenia każdego studenta jest obowiązkowa praktyka zawodowa. Zajęcia dydaktyczne studentów stacjonarnych obywają się od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne są bezpłatne.

Studenci mają możliwość uzyskania stypendiów: socjalnego, mieszkaniowego, specjalnego, na wyżywienie oraz za wyniki w nauce i sporcie.

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich w zakresie historii.

Studiowanie historii powszechnie kojarzy się z zapamiętywaniem dat, nazwisk ważnych postaci, rozczytywaniem bezbarwnych opisów wojen i działań politycznych. Jednak poznawanie historii, to nie tylko jej zapamiętywanie, więc pierwsze skojarzenia związane z tym przedmiotem są mylące. Współczesny absolwent studiów historycznych to humanista wyposażony w rozległą wiedzę o przeszłości, naukach społecznych, kulturze, sztuce, demografii, statystyce i wielu innych. Studia historyczne kształtują dociekliwość w zadawaniu pytań i formułowaniu wniosków, myślenie syntetyczne i analityczne, umiejętność odczytywania informacji źródłowych i ich interpretowania. Dzięki kwalifikacjom i umiejętnościom nabytym w ramach specjalności zawodowych, pozwalają na odnalezienie się na rynku pracy.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STUDIA  W PRZEMYSKIEJ PANS?

Zakład Historii swoim studentom zapewnia:

 • doświadczoną i uznaną w świecie naukowym kadrę dydaktyczną,
 • dostosowany do europejskich standardów nowoczesny program studiów,
 • zajęcia prowadzone w niewielkich grupach przez wykładowców uwzględniających indywidualne zainteresowania, umiejętności i potrzeby studentów,
 • możliwość poszerzenia kwalifikacji podczas praktyk zawodowych,
 • udział w atrakcyjnych objazdach naukowych i rajdach turystycznych krajowych i zagranicznych,
 • szansę rozwijania własnych pasji i zainteresowań w Kole Naukowym, – możliwość publikowania prac naukowych oraz uczestnictwa w ogólnopolskich sesjach, konferencjach i zjazdach studenckich,
 • przyjazny system stypendialny (stypendia socjalne, za wyniki w nauce),
 • dostęp do bogato wyposażonej pracowni informatycznej z nielimitowanym dostępem do Internetu,
 • możliwość zakwaterowania w nowoczesnym akademiku,
 • bogate życie sportowe i towarzysko-kulturalne.

Studiom historycznym towarzyszy wyjątkowa atmosfera miejsca. Sam Przemyśl, jak i miejsce Uczelni z Pałacem Lubomirskich i otaczającym parkiem – wprowadzają szczególną „historyczną” atmosferę i sprawiają, że zgłębianie wiedzy staje się przyjemniejsze…

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

Specjalność „turystyka międzynarodowa” skierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych historią, a w przyszłości chcących podjąć pracę w branży turystycznej.

 Absolwent studiów historycznych  uzyskuje:

 • wszechstronną wiedzę z zakresu dziejów Polski i powszechnych, w tym dotyczącą regionu, – wiedzę na temat regionów turystycznych, geografii Europy i świata ze szczególnym uwzględnieniem miejsca zamieszkania, rynku usług turystycznych, bazy materialnej turystyki, zasad zagospodarowania turystycznego, ubezpieczeń turystycznych, rachunkowości zawodowej, kalkulacji i analizy kosztów, warunków pracy kierowców autokarów i przepisów z tym związanych,
 • przygotowanie do obsługi ruchu turystycznego oparte na solidnej wiedzy teoretycznej i praktyce zawodowej w biurach podroży,
 • umiejętność sprawnego układania tras i programów wycieczek dla dzieci i dorosłych oraz przygotowywania kompleksowej oferty turystycznej,
 • umiejętność biegłego posługiwania się jednym językiem zachodnim oraz znajomość języka wschodniego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu w branży turystycznej,
 • znajomość przepisów prawnych, związanych z organizacją ruchu turystycznego w Polsce i za granicą oraz elementów prawa pracy,
 • możliwość kształtowania niezbędnych w branży turystycznej cech: komunikatywności i otwartości w kontaktach z ludźmi, a także łatwości ich nawiązywania, umiejętności pracy w zespole, znajomości elementów psychologii interesanta, kultury jego obsługi.
 • możliwość przystąpienia do dwóch egzaminów państwowych uprawniających do pracy na stanowiskach: przewodnika po regionie oraz pilota wycieczek. Może on podjąć pracę w biurach podróży lub innych przedsiębiorstwach obsługujących ruch turystyczny, prowadzić własną działalność gospodarczą, np. założyć gospodarstwo agroturystyczne,

Specjalność “militarna turystyka kulturowa” skierowana jest do osób zainteresowanych historią, szczególnie wojen i wojskowości, chcących w przyszłości podjąć pracę w branży turystycznej.

 Absolwent  uzyskuje:

 • wszechstronną wiedzę z zakresu dziejów Polski i powszechnych, historii wojskowości, w tym dotyczącą regionu, – podstawową wiedzę na temat bronioznawstwa, architektury militarnej, falerystyki wojskowej, geografii historyczno-wojskowej, wiedzę na temat regionów turystycznych, geografii Europy i świata ze szczególnym uwzględnieniem miejsca zamieszkania, rynku usług turystycznych, bazy materialnej turystyki, zasad zagospodarowania turystycznego, ubezpieczeń turystycznych, rachunkowości zawodowej, kalkulacji i analizy kosztów, różnorodnych imprez i przedsięwzięć turystycznych np. rekonstrukcji historycznych, eventów, itd.,  warunków pracy kierowców autokarów i przepisów z tym związanych,
 • przygotowanie do obsługi ruchu turystycznego oparte na solidnej wiedzy teoretycznej i praktyce zawodowej w biurach podroży, zaznajomienie z organizacją różnorodnych przedsięwzięć z zakresu militarnej turystyki kulturowej, rekonstrukcje, eventy, …
 • umiejętność sprawnego układania tras i programów wycieczek dla dzieci i dorosłych oraz przygotowywania kompleksowej oferty turystycznej, pod kątem zwiedzania obiektów architektury militarnej, w tym z praktyczną umiejętnością realizacji  tych przedsięwzięć w terenie np. obiekty Twierdzy Przemyśl czy linii Mołotowa czy pola bitwy, np. Beresteczko, Przełęcz Dukielska, Rafajłowa, Zadwórze, Dytiatyn, …
 • umiejętność biegłego posługiwania się jednym językiem zachodnim oraz znajomość języka wschodniego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu w branży turystycznej,
 • znajomość przepisów prawnych, związanych z organizacją ruchu turystycznego, posiadaniem broni i ich replik w Polsce i za granicą oraz elementów prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem imprez o charakterze rekonstrukcji oraz historii żywej.
 • możliwość kształtowania niezbędnych w branży turystycznej cech: komunikatywności i otwartości w kontaktach z ludźmi, a także łatwości ich nawiązywania, umiejętności pracy w zespole, znajomości elementów psychologii interesanta, kultury jego obsługi.
 • możliwość przystąpienia do dwóch egzaminów państwowych uprawniających do pracy na stanowiskach: przewodnika po regionie oraz pilota wycieczek. Może on podjąć pracę w biurach podróży lub innych przedsiębiorstwach obsługujących ruch turystyczny, prowadzić własną działalność gospodarczą, np. założyć gospodarstwo agroturystyczne, prowadzić działalność eventovą, ….

OLYMPUS DIGITAL CAMERA