Prezentacja kierunku Bezpieczeństwo transgraniczne

 

Bezpieczeństwo transgraniczne

3-letnie studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym – 6 semestrów

Absolwenci uzyskują zawodowy tytuł licencjata

Specjalności:

 • Ochrona granic RP
 • Ochrona porządku publicznego

Studia na kierunku Bezpieczeństwo transgraniczne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu adresowane są do osób, które wiążą swoje plany zawodowe z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, zwłaszcza ze służbami mundurowymi.

Ze względu na bliskość granicy Polski oraz Unii Europejskiej, program studiów koncentruje się na zjawiskach i procesach przekraczających granice państwowe, choć ściśle związanych z ochroną Państwa Polskiego – stąd bezpieczeństwo transgraniczne.

Kierunek Bezpieczeństwo transgraniczne jest prowadzony we współpracy ze Strażą Graniczną, Izbą Administracji Skarbowej, Policją, Strażą Ochrony Kolei oraz Strażą Miejską.

Unikatowy program 3-letnich studiów zawodowych umożliwia studentom zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności praktycznych przekazywanych przez osoby pracujące
w służbach mundurowych, jak również  zapewnia specjalistyczne szkolenia:

 • strzeleckie
 • pomocy medycznej
 • musztry
 • samoobrony i technik interwencji
 • sprawnościowe –  przygotowujące m.in. do egzaminów wstępnych do Policji.

Studenci  Bezpieczeństwa transgranicznego  odbywają 6-miesięczną praktykę zawodową w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem, w trakcie której mają możliwość
m. in. poznania praktycznych aspektów codziennej służby.

Sylwetka Absolwenta

Specjalność Ochrona granic RP

Absolwent kierunku „Bezpieczeństwo transgraniczne” w toku trwających sześciu semestrów studiów o profilu praktycznym nabył wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu nauk o bezpieczeństwie, społecznych, humanistycznych i prawnych, umożliwiające mu zrozumienie politycznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa, podstaw prawnych funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa w obszarze nadgranicznym, jak i najważniejszych problemów bezpieczeństwa transgranicznego, między innymi, nielegalnej migracji, przemytu towarów, handlu ludźmi czy terroryzmu międzynarodowego. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają mu na współdziałanie w zespołach ludzkich w zakresie rozpoznawania, monitorowania oraz przeciwdziałania sytuacjom charakteryzującym się wystąpieniem zagrożeń bezpieczeństwa transgranicznego, jak też predysponują do rozwiązywania złożonych problemów zawodowych, w tym wykorzystania i trafnego doboru narzędzi służących poprawie bezpieczeństwa transgranicznego oraz wyboru optymalnych w danych warunkach działań dostosowanych do rozmiarów zagrożenia i realiów społecznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku „Bezpieczeństwo transgraniczne” zna przynajmniej jeden język obcy nowożytny, umie obsługiwać podstawowe programy komputerowe niezbędne w pracy biurowej oraz posiada kompetencje społeczne, które predestynują go do osiągnięcia sukcesu zawodowego i aktywnego zaangażowania w sprawy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Osoba ta posiada również podstawowe doświadczenie zawodowe nabyte podczas obowiązkowych praktyk zawodowych. Absolwent kierunku „Bezpieczeństwo transgraniczne” może podjąć studia drugiego stopnia lub rozpocząć pracę zawodową na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa transgranicznego oraz jako funkcjonariusz w strukturach bezpieczeństwa państwa, w szczególności: Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Ochrony Kolei.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku „Bezpieczeństwo transgraniczne” o profilu praktycznym w specjalności „Ochrona granic RP” posiada umiejętności w zakresie:

 • interpretacji zjawisk oraz ich wzajemnych zależności i relacji w dziedzinie bezpieczeństwa transgranicznego, prawidłowo stosując pojęcia z zakresu nauk społecznych;
 • gromadzenia, porządkowania oraz przetwarzania informacji w zakresie bezpieczeństwa transgranicznego stosując do tego metody i techniki nauk społecznych;
 • posługiwania się normami społecznymi i prawnymi w celu rozwiązania praktycznych problemów bezpieczeństwa transgranicznego;
 • komunikowania się z otoczeniem, kierowania nim w sytuacjach kryzysowych oraz przyjmowania w zespole różnych ról.

Posiada również kompetencje społeczne:

 • odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w instytucjach właściwych w sprawach bezpieczeństwa transgranicznego;
 • dba o rozwój dorobku zawodu oraz przestrzega i broni zasad etyki zawodowej; samodzielnego i odpowiedzialnego realizowania powierzonych zadań;
 • członka zespołu zdolnego do pracy i odpowiedzialności zespołowej zarówno w ramach wykonywanej pracy zawodowej, jak i aktywności społecznej w zakresie bezpieczeństwa transgranicznego;
 • ułatwiające dostosowywanie się do szybkich zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach i umożliwiające kształtowanie ścieżki kariery poprzez podejmowanie ról zawodowych lub kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku „Bezpieczeństwo transgraniczne” o profilu praktycznym w specjalności „Ochrona granic RP” nabył praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje w trakcie praktycznych szkoleń: strzeleckiego, pierwszej pomocy medycznej, musztry, samoobrony i technik interwencji, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pracujących na co dzień w służbach, zajmujących się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Specjalność Ochrona porządku publicznego

Absolwent kierunku „Bezpieczeństwo transgraniczne” w toku trwających sześciu semestrów studiów o profilu praktycznym nabył wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu nauk o bezpieczeństwie, społecznych, humanistycznych i prawnych, umożliwiające mu zrozumienie politycznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa, podstaw prawnych funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa w obszarze nadgranicznym, jak i najważniejszych problemów bezpieczeństwa transgranicznego, między innymi, nielegalnej migracji, przemytu towarów, handlu ludźmi czy terroryzmu międzynarodowego. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają mu na współdziałanie w zespołach ludzkich w zakresie rozpoznawania, monitorowania oraz przeciwdziałania sytuacjom charakteryzującym się wystąpieniem zagrożeń bezpieczeństwa transgranicznego, jak też predysponują do rozwiązywania złożonych problemów zawodowych, w tym wykorzystania i trafnego doboru narzędzi służących poprawie bezpieczeństwa transgranicznego oraz wyboru optymalnych w danych warunkach działań dostosowanych do rozmiarów zagrożenia i realiów społecznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku „Bezpieczeństwo transgraniczne” zna przynajmniej jeden język obcy nowożytny, umie obsługiwać podstawowe programy komputerowe niezbędne w pracy biurowej oraz posiada kompetencje społeczne, które predestynują go do osiągnięcia sukcesu zawodowego i aktywnego zaangażowania w sprawy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Osoba ta posiada również podstawowe doświadczenie zawodowe nabyte podczas obowiązkowych praktyk zawodowych. Absolwent kierunku „Bezpieczeństwo transgraniczne” może podjąć studia drugiego stopnia lub rozpocząć pracę zawodową na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa transgranicznego oraz jako funkcjonariusz w strukturach bezpieczeństwa państwa, w szczególności: Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Ochrony Kolei.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo transgraniczne”
o profilu praktycznym w specjalności „Ochrona porządku publicznego” posiada umiejętności
w zakresie: interpretacji zjawisk oraz ich wzajemnych zależności i relacji w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego, prawidłowo stosując pojęcia z zakresu nauk społecznych; gromadzenia, porządkowania oraz przetwarzania informacji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego stosując do tego metody i techniki nauk społecznych; posługiwania się normami społecznymi i prawnymi w celu rozwiązania praktycznych problemów bezpieczeństwa i porządku publicznego; komunikowania się z otoczeniem, kierowania nim w sytuacjach kryzysowych oraz przyjmowania w zespole różnych ról.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo transgraniczne”
o profilu praktycznym w specjalności „Ochrona porządku publicznego” posiada kompetencje społeczne: odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w instytucjach właściwych w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego; dba o rozwój dorobku zawodu oraz przestrzega i broni zasad etyki zawodowej; samodzielnego i odpowiedzialnego realizowania powierzonych zadań; członka zespołu zdolnego do pracy i odpowiedzialności zespołowej zarówno w ramach wykonywanej pracy zawodowej, jak i aktywności społecznej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego; ułatwiające dostosowywanie się do szybkich zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach i umożliwiające kształtowanie ścieżki kariery poprzez podejmowanie ról zawodowych lub kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo transgraniczne” o profilu praktycznym w specjalności „Ochrona porządku publicznego” nabył praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje w trakcie praktycznych szkoleń:

 • strzeleckiego,
 • pomocy medycznej,
 • musztry,
 • samoobrony i technik interwencji,

prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pracujących na co dzień w służbach, zajmujących się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo transgraniczne” o profilu
praktycznym w specjalności „Ochrona porządku publicznego” przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach w administracji publicznej rządowej i samorządowej, służbach sektora niepublicznego realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz jako funkcjonariusz w strukturach bezpieczeństwa państwa, w szczególności:

 • Policji,
 • Straży Granicznej,
 • Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Straży Ochrony Kolei,
 • Straży Miejskiej.

 

Nie zwlekaj! – już dziś  skontaktuj się z nami

 

Przemyśl, ul. Książąt Lubomirskich 4

tel. 16 73 55 242

e-mail: BiuroObslugiStudenta@pansp.pl

pansp.pl

 

REKRUTACJA