Prezentacja kierunku bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne

 

Studia II stopnia – magisterskie

stacjonarne, 4 semestry

Stosunki transgraniczne, a od roku akad. 2022/2023 Bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne są to studia magisterskie o profilu praktycznym, w trybie stacjonarnym, na których nauka trwa dwa lata (cztery semestry). Studenci po zakończeniu studiów uzyskują tytuł magistra. Kierunek został uruchomiony w PANS w Przemyślu m.in. ze względu na lokalizację siedziby Uczelni w obszarze przygranicznym oraz z uwagi na fakt, że siedziba Uczelni znajduje się w obszarze wsparcia dwóch programów transgranicznych: Polska-Białoruś-Ukraina oraz Polska-Słowacja.

Studenci w czasie 4 semestrów studiów zgłębiają wiedzę m.in. z zakresu:

 • współpracy transgranicznej administracji publicznej,
 • organizacji międzynarodowych w stosunkach transgranicznych,
 • migracji międzynarodowych,
 • cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacyjnego,
 • rewolucji komunikacyjnej,
 • kultury i języków sąsiadów.

Ponadto, studenci uczestniczą w warsztatach z pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy transgranicznych.

Umiejętności praktyczne studenci nabywają poprzez wizyty studyjne w konsulatach RP i państw sąsiednich oraz w instytucjach transnarodowych.

Co po studiach?

Absolwent stosunków transgranicznych jest przygotowany do pracy w:

 • instytucjach Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych,
 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • służbach mundurowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • sektorze bankowym i ubezpieczeniowym,
 • agencjach reklamowych i marketingowych,
 • wydawnictwach,
 • mediach,
 • korporacjach międzynarodowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku Stosunki transgraniczne  (od roku akad. 2022/2023 Bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne) o profilu praktycznym dysponują wiedzą w zakresie nauk społecznych. Są przygotowani do pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych, organizacjach międzynarodowych i pozarządowych oraz przedsiębiorstwach uczestniczących w stosunkach transgranicznych. Przygotowanie to obejmuje zwłaszcza znajomość regulacji prawnych, uwarunkowań historycznych, społecznych, kulturowych i politycznych oraz czynników wpływających na kształtowanie współpracy transgranicznej. Absolwenci posiadają również wiedzę oraz umiejętności w zakresie pozyskiwania i realizowania projektów finansowanych ze środków publicznych.

Powiązanie kształcenia ogólnego i praktycznego pozwala absolwentom kierunku na kontynuowanie edukacji na studiach trzeciego stopnia w kraju i za granicą. Ukończenie studiów na kierunku Stosunki transgraniczne ułatwia również poszerzanie horyzontów myślowych, wyrabianie nawyku ciągłego zdobywania wiedzy z wielu dyscyplin, utrwalanie umiejętności praktycznych i doskonalenie kompetencji społecznych umożliwiających realizację obowiązków pracowniczych i aktywność w społeczeństwie obywatelskim.

Przemyśl, ul. Książąt Lubomirskich 4

tel. 16 73 55 242

e-mail: BiuroObslugiStudenta@pansp.pl

pansp.pl

Zapraszamy!