Kadra dydaktyczna

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w roku 2020/2021

 

dr Paweł Trefler, prof. PANS – Rektor PANS

dr hab.prof. PANS Marek Delong – Dyrektor ISZ

dr Agnieszka Pieniążek – Kierownik Zakładu Stosunków międzynarodowych 

prof. dr hab. Jan Draus

dr Beata Gocko

dr inż. Janusz Hamryszczak

dr Małgorzata Kuźbida

dr Tomasz Olejarz

dr Paulina Szeląg

dr Paweł Ścigaj

dr Roman Zdybel

mgr Ewa Draus

mgr Magdalena Oliwa

 

Rok akademicki: 2021/2022

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

dr Paweł Trefler, prof. PANS, Rektor PANS

prof. dr hab. Jan Draus

dr Beata Gocko

dr inż. Janusz Hamryszczak

dr Małgorzata Kuźbida

dr Tomasz Olejarz

dr Paweł Ścigaj

dr Roman Zdybel

mgr Ewa Draus

mgr Oleksandra Chopko

mgr Magdalena Oliwa

mgr inż. Bartosz Woldan

 

dr Paweł Trefler, prof. PANS, Rektor PANS

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, politolog, latynoamerykanista, Executive Master of Business Administration. W latach 2011-2015 Wicedyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii. Od 2016 r. Rektor PANS.

Główne obszary badań naukowych to stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, geopolityka i relacje cywilno-wojskowe w Ameryce Łacińskiej. Autor m.in. monografii pt. Siły zbrojne w Argentynie, Brazylii i Chile. Historia i Współczesność, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, współredaktor wraz z prof. Katarzyną Krzywicką monografii pt. Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016 (Książka Geopolityczna Roku 2016).

Stypendysta Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawy dla Młodych Liderów. Staże badawcze na Universidad Diego Portales w Santiago de Chile i Universidad Autónoma de Querétaro (Meksyk).

 

prof. dr hab. Jan Draus

Historyk, autor ponad 350 publikacji naukowych, Senator II kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pierwszy Rektor PANS, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej (od 1999 r.)

 

dr Beata Gocko

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (kierunek prawo). Doktor nauk społecznych w dyscyplinie naukowej nauki prawne. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe jako specjalista ds. ogólno-administracyjnych w Archiwum Państwowym w Przemyślu oraz wieloletni staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 2005 roku do 2016 roku Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Stypendialnej PANS w Przemyślu, zaś od 2008 roku do 2017 roku Uczelnianej Komisji Wyborczej w PANS w Przemyślu. Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne oraz prawo cywilne.

 

dr inż. Janusz Hamryszczak

Absolwent Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie naukowej ekonomia, specjalność rachunkowość (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

Dyrektor Finansowy Huty Stalowa Wola S.A., wcześniej: Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu, Główny Księgowy w Banku Pekao S.A., w latach 2015-2018 Wiceprezydent Miasta Przemyśla, Radny Rady Miejskiej Miasta Przemyśla kadencji 2010-2014.

Prowadzi m.in. zajęcia z zakresu ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, finansów międzynarodowych, finansów publicznych, przedsiębiorczości, statystyki, finansów i rachunkowości.

Zainteresowania naukowe: rynki i instrumenty finansowe, inżynieria finansowa, rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw, metody ilościowe w naukach społecznych.

 

dr Małgorzata Kuźbida

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Wykładowca z pasją, społecznik, szkoleniowiec, przedsiębiorca. Pomysłodawczyni licznych konferencji, warsztatów i spotkań. Koordynator wielu inicjatyw we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Wschodnioeuropejskim Centrum Dialogu PANS. Szkoleniowiec z dziedziny doradztwa zawodowego oraz legalizacji pobytu w Polsce.

Pomysłodawca i realizator projektów z zakresu ekonomii społecznej we współprowadzonym przedsiębiorstwie – AKTYWATOR BIZNESU sp. z o.o.

Koordynator praktyk zawodowych między innymi przy współpracy z Forum Ekonomicznym w Krynicy oraz Forum Europa – Ukraina W Rzeszowie w latach 2017-2018.

Stypendystka: Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny Imienia M. P. Dragomanowa w Kijowie 2003, Bristol College 2005.

 

dr Tomasz Olejarz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie). Od 2002 r. związany z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Przemyślu. Autor i współautor 4 monografii, kilkudziesięciu artykułów i opracowań w periodykach naukowych, jak również specjalistycznych analiz oraz recenzji. Specjalizuje się w problematyce międzynarodowych stosunków politycznych i interreligijnych, teorii polityki zagranicznej i teorii bezpieczeństwa państwa, prawa międzynarodowego publicznego, politologii religii oraz studiów wschodnich i studiów europejskich. Autor m.in.: Funkcja negocjacyjna we współczesnych stosunkach dyplomatycznych, [w:] Nowe oblicza dyplomacji, Lublin 2013; Is Kosovo a precedent? Relating to international dilemma of unilateral declaration of independence of the Kosovo Republic, Lublin 2014; Украина между дисфункциёнальной демократией а несконсолидированным авторитаризмом, [w:] Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации, Lublin 2014.

 

dr Paweł Ścigaj

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: socjologia polityki, teoria polityki. Prowadzi badania w zakresie psychologii polityki oraz psychologii i socjologii bezpieczeństwa ze uwzględnieniem procesów międzygrupowych, wrogości i dehumanizacji. Autor monografii Tożsamość narodowa. Zarys problematyki (2012), współautor monografii Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, tom I (2011) oraz Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, tom II (2012). Współredaktor prac Szkice o pograniczach nauki (2007), Podejścia badawcze i metodologie w naukach o polityce (2013), Odmiany współczesnej nauki o polityce, tom 1-2 (2014), Political Science in Europe at the Beginning of 21st Century (2015) Oblicza kampanii wyborczych 2015 roku (2016). Autor blisko 50. artykułów naukowych. Członek redakcji „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz komisji rewizyjnej krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

 

mgr Ewa Draus

Socjolog, politolog i ekonomista. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Ecole de Hautes Etudes Commerciales du Nord oraz Instytutu Nauk Społecznych i Ekonomicznych przy Instytucie Katolickim w Paryżu. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego odpowiedzialna za rozwój regionalny oraz przedsiębiorczość, wcześniej Wojewoda Podkarpacki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Od 2010 roku Radna w Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego (2010-2018), członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia (2010-2020), Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego (2013-2014). Działacz na rzecz rozwoju lokalnego w organizacjach pozarządowych, a od 2012 roku członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego. Zainteresowania zawodowe koncentruje w obszarze polityki regionalnej, rozwoju gospodarczego, infrastruktury transportowej, stosunków transgranicznych oraz bezpieczeństwa. Autorka artykułów naukowych z zakresu rozwoju województwa podkarpackiego, współpracy transgranicznej, partnerstwa w politykach publicznych, bezpieczeństwa europejskiego.