Kadra dydaktyczna

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w roku 2023/2024

dr hab. Marek Delong, prof. PANS, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Humanistycznych i Ochrony Zdrowia 

prof. dr hab. Jan Draus

dr hab. Andrzej Essen, prof. PANS 

dr Agnieszka Pieniążek, prof. PANS, koordynator kierunku

dr Beata Gocko

dr inż. Janusz Hamryszczak

dr Tomasz Olejarz 

ks. dr Wojciech Pac

dr Paweł Ścigaj

dr Paweł Łabuz

kpt. SG mgr Sebastian Dobrowolski

asp. mgr Bartosz Wardęga

mgr Paweł Cisło

mgr Oleksandra Chopko

mgr Magdalena Oliwa

mgr Jakub Prachowski

dr hab. Marek Delong, prof. PANS, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Humanistycznych i Ochrony Zdrowia

Doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o polityce, profesor Politechniki Rzeszowskiej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w Zakładzie Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa; Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Członek Rady Naukowej i przewodniczący Komisji Socjologii i Polityki Społecznej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego; Przewodniczący przemyskiego oddziału PTG, członek Polskiego Towarzystwa Religioznawczego; International Association for the History of Religion – IAHR oraz w European Association for the Study of Religions – EASR; członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej, procesami politycznymi w tym regionie oraz kwestiami wyznaniowymi w polityce bezpieczeństwa. Autor i współautor pięciu monografii, redaktor kilkunastu prac zbiorowych z zakresu nauk
o bezpieczeństwie, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych.

prof. dr hab. Jan Draus

Historyk, autor ponad 350 publikacji naukowych, Senator II kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pierwszy Rektor PANS, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej (od 1999 r.)

dr hab. Andrzej Essen, prof. PANS

Stopień magistra historii i doktora nauk humanistycznych uzyskał w Uniwersytecie Jagiellońskim. Habilitacja w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w 2007. Specjalizuje się w historii powszechnej XX wieku: dzieje stosunków międzynarodowych, zagadnienia mniejszościowe i problemy gospodarcze Europy Środkowej i Bałkanów. Jest członkiem Komisji Środkowoeuropejskiej i Komisji historii wojen i wojskowości Polskiej Akademii Umiejętności; wiceprzewodniczącym Komisji Najnowszych dziejów Słowian Międzynarodowego Kongresu Slawistów. Jest członkiem Komitetu Naukowego „Studiów z dziejów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej” (wyd. PAN, Warszawa) i Rady Naukowej „Studiów Środkowoeuropejskich i Bałkanistycznych PAU”. Autor 2 monografii i około 100 artykułów naukowych i recenzji.

dr Agnieszka Pieniążek, prof. PANS, koordynator kierunku

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Politologii Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Przemyślu związana od 2010 r., obecnie kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia. Członek przemyskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Podkarpacka Rady Innowacyjności oraz Regionalnej Rada Ochrony Przyrody w Rzeszowie.

Zawodowo związana również ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” oraz Fundacją Instytut Regionalny. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym programów Unii Europejskiej.

Autorka monografii i artykułów naukowych poświęconych aktywności organizacji pozarządowych, zlecaniu zadań publicznych oraz współpracy transgranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza słowacko-polsko-ukraińskiego.

dr Beata Gocko

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (kierunek prawo). Doktor nauk społecznych w dyscyplinie naukowej nauki prawne. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe jako specjalista ds. ogólno-administracyjnych w Archiwum Państwowym w Przemyślu oraz wieloletni staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 2005 roku do 2016 roku Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Stypendialnej PANS w Przemyślu, zaś od 2008 roku do 2017 roku Uczelnianej Komisji Wyborczej w PANS w Przemyślu. Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne oraz prawo cywilne.

dr inż. Janusz Hamryszczak

Absolwent Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie naukowej ekonomia, specjalność rachunkowość (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

Dyrektor Finansowy Huty Stalowa Wola S.A., wcześniej: Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu, Główny Księgowy w Banku Pekao S.A., w latach 2015-2018 Wiceprezydent Miasta Przemyśla, Radny Rady Miejskiej Miasta Przemyśla kadencji 2010-2014.

Prowadzi m.in. zajęcia z zakresu ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, finansów międzynarodowych, finansów publicznych, przedsiębiorczości, statystyki, finansów i rachunkowości.

Zainteresowania naukowe: rynki i instrumenty finansowe, inżynieria finansowa, rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw, metody ilościowe w naukach społecznych.

dr Tomasz Olejarz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie). Od 2002 r. związany z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Przemyślu. Autor i współautor 4 monografii, kilkudziesięciu artykułów i opracowań w periodykach naukowych, jak również specjalistycznych analiz oraz recenzji. Specjalizuje się w problematyce międzynarodowych stosunków politycznych i interreligijnych, teorii polityki zagranicznej i teorii bezpieczeństwa państwa, prawa międzynarodowego publicznego, politologii religii oraz studiów wschodnich i studiów europejskich. Autor m.in.: Funkcja negocjacyjna we współczesnych stosunkach dyplomatycznych, [w:] Nowe oblicza dyplomacji, Lublin 2013; Is Kosovo a precedent? Relating to international dilemma of unilateral declaration of independence of the Kosovo Republic, Lublin 2014; Украина между дисфункциёнальной демократией а несконсолидированным авторитаризмом, [w:] Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации, Lublin 2014.

dr Paweł Ścigaj

Adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PANS. Prowadzi badania w zakresie psychologii polityki oraz psychologii i socjologii bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem procesów międzygrupowych, wrogości i dehumanizacji. Autor monografii Tożsamość narodowa. Zarys problematyki (2012), współautor monografii Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, tom I (2011) oraz Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, tom II (2012). Współredaktor prac Szkice o pograniczach nauki (2007), Podejścia badawcze i metodologie w naukach o polityce (2013), Odmiany współczesnej nauki o polityce, tom 1-2 (2014), Political Science in Europe at the Beginning of 21st Century (2015) Oblicza kampanii wyborczych 2015 roku (2016). Autor blisko 50. artykułów z zakresu psychologii polityki, teorii polityki, socjologii polityki i metodologii nauk społecznych. Członek redakcji „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz komisji rewizyjnej krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Kapitan mgr Sebastian Dobrowolski

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Instytutu Postępowania Twórczego w Łodzi, Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej w Wołominie.

Przedmiotem zainteresowań są kwestie związane z problematyką ochrony granicy państwowej RP, prawno-karnych działań Straży Granicznej, kontroli ruchu osobowo-towarowego i przepływu towarów przez zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, funkcjonowania przejść granicznych, migracji, handlu ludźmi, przestępczości zorganizowanej oraz weryfikacji autentyczności dokumentów osób przekraczających granicę państwową.

Zainteresowania: sport, kryminologia.